List/Grid

Tag Archives: hợp tác tư pháp

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp.