List/Grid

Tag Archives: hợp tác quốc tế

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 128/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh