List/Grid

Tag Archives: hợp tác pháp luật

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/09/2008 phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính Phủ số 78/2008/NĐ-Cp ngày 17/07/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật