List/Grid

Tag Archives: Hợp tác Ngư nghiệp

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 24/02/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 24/02/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 24/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.