List/Grid

Tag Archives: hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010

Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.