List/Grid

Tag Archives: hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

Nghị định của Chính phủ số 139/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 139/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 139/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.