List/Grid

Tag Archives: hợp đồng học nghề

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.