List/Grid

Tag Archives: Hội luật gia Dân chủ quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội Luật gia dân chủ Quốc tế tại Việt Nam.