List/Grid

Tag Archives: hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thông tư 13/2009/TT- BTNMT ngày 18/08/2009

Thông tư 13/2009/TT- BTNMT ngày 18/08/2009

Thông tư 13/2009/TT- BTNMT ngày 18/08/2009 quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.