List/Grid

Tag Archives: Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

Nghị định của Chính phủ số 34/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2004/NĐ – CP ngày 11 tháng 02 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2009