List/Grid

Tag Archives: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Nghị định của chính phủ số 32/2004/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 32/2004/NĐ-CP

 Nghị định của chính phủ số 32/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004-2009