List/Grid

Tag Archives: Hội Đồng Nhà Nước

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Thuế Doanh Nghiệp 1993

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Điều Của Luật Thuế Doanh Nghiệp 1993

Luật thuế lợi tức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990.và sửa đổi, bổ sung một số điều, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 6 tháng 7 năm 1993.