List/Grid

Tag Archives: hộ gia đình

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 129/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH do Quốc  Hội

Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH do Quốc Hội

Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007 quy định mức lương tổi thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.