List/Grid

Tag Archives: hộ đê và sử dụng đê điều. công trình phòng hộ

Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.