List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum. Quy định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.