List/Grid

Tag Archives: Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”.