List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nghị định này quy định hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.