List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010.