List/Grid

Tag Archives: Hỗ trợ Lãi suất cho cá nhân

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc Hỗ trợ Lãi suất  cho các Tổ chức, Cá nhân vay vốn Ngân hàng để Sản xuất – Kinh doanh.