List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quản cơn bão số 6.

Quyết định số 1458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quản cơn bão số 6.