List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010 do  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính Phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.