List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp

Thông tư số 13/2008/TT-BCT ngày 05/11/2008

Thông tư số 13/2008/TT-BCT ngày 05/11/2008

Thông tư số 13/2008/TT-BCT ngày 05/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây nguyên, vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ.