List/Grid

Tag Archives: họ

Nghị định 112/2008/NĐ-CP  ngày 20/10/2008

Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008

Nghị định 112/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hình thức họ, hụi, biêu, phường, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia họ.