List/Grid

Tag Archives: hệ thống kỹ thuật

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.