List/Grid

Tag Archives: hệ thống hóa

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.