List/Grid

Tag Archives: hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2008

Quyết định số  34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 08 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  về việc Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.