List/Grid

Tag Archives: hệ thống eCOSys

Thông tư số  01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010

Thông tư số  01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).