List/Grid

Tag Archives: hệ thống điện quốc gia

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010 của Bộ Công Thương ban hành quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia.

Luật Điện Lực 28/2004/QH11

Luật Điện Lực 28/2004/QH11

Luật Điện Lực 28/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.