List/Grid

Tag Archives: hải quan

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011

Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu.

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan .

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10

Luật Hải Quan số 29/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2001 nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

 

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ  ngày 24 tháng 10 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định việc xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam