List/Grid

Tag Archives: hạn chế sử dụng

Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số  24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009 về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009,thông tư số 32/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày  08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của bộ nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng,cấm sử dụng ở Việt Nam.