List/Grid

Tag Archives: hạn chế cạnh tranh

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 do Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý cạnh tranh.

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 03/12/2004 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán hàng đa cấp.