List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị.

Thông tư 38/2009/TT- BXD ngày 08/12/2009

Thông tư 38/2009/TT- BXD ngày 08/12/2009

Thông tư 38/2009/TT- BXD ngày 08/12/2009 hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị.