List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn việc bán

Thông tư 36/2009/TT- BXD ngày 16/11/2009

Thông tư 36/2009/TT- BXD ngày 16/11/2009

Thông tư 36/2009/TT- BXD ngày 16/11/2009 hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.