List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm

Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ Y Tế ban hanh quy định hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.