List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.

Thông tư 25/2009/TT- BXDngày  29/07/2009

Thông tư 25/2009/TT- BXDngày 29/07/2009

Thông tư 25/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.