List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.