List/Grid

Tag Archives: Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngòai

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Trong tình hình VN đối phó suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp VN được chính phủ khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, thủ tục đầu tư ra nước ngoài được quy định như dưới đây.