List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

Thông tư 37/2009/TT- BXD ngày 01/12/2009

Thông tư 37/2009/TT- BXD ngày 01/12/2009

Thông tư 37/2009/TT- BXD ngày 01/12/2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.