List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn hồ sơ

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh