List/Grid

Tag Archives: hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án ” Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.