List/Grid

Tag Archives: hương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên

Thông tư 15/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 15/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 15/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và gía bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.