List/Grid

Tag Archives: giao thông vận tải

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ quy định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc cho phép lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”.

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 20 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008 do Bộ Giao Thông Vận Tải. Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải.

Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09/07/2008

Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ Đô Hà Nội đến năm 2020.

Nghị định 136/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 136/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 136/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004 của Chính phủ quy định Tổ chức và Hoạt động của Thanh tra Giao thông Vận tải