List/Grid

Tag Archives: giao thông vận tải năm 2020 đến năm 2030

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ quy định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.