List/Grid

Tag Archives: giao thông đường bộ

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010 quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt… Read more »

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2009 của Bộ Giao thông Vận tải. Ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải năm 2009.

Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc hội khóa XII ban hành quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông… Read more »

Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05-11-2004

Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05-11-2004

Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05-11-2004 của Chính phủ Quy định về Quản lý  và Bảo vệ Kết cấu Hạ tầng Giao thông Đường bộ

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07-12-1999

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07-12-1999

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07-12-1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Công trình Giao thông đối với Công trình Giao thông Đường bộ

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Nghị định của Chính phủ số 152/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 152/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.