List/Grid

Tag Archives: giao khoán đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.