List/Grid

Tag Archives: giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Thông tư 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

Thông tư 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

Thông tư 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.