List/Grid

Tag Archives: giáo dục pháp luật

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm… Read more »

Quyết định số 26/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban han hành 07/08/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban han hành 07/08/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban han hành 07/08/2008 ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ công thương từ năm 2008 đến năm 2012.