List/Grid

Tag Archives: giá tính thuế của mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được QH08, ngày 30/06/1990

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được QH08, ngày 30/06/1990

 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/06/1990 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/1990.Luật này quy định thuế tiêu thụ đặc biệt.