List/Grid

Tag Archives: gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2009 đối với Doanh nghiệp Kinh doanh một số ngành nghề

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội