List/Grid

Tag Archives: gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên; công tác thanh niên; xung kích tham gia

Luật thanh niên số 53/2005/QH11

Luật thanh niên số 53/2005/QH11

Luật thanh niên số 53/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005  quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.